SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida
SUMFLUID Comerç Majorista Lleida Lleida

REVISIONS EQUIPS A PRESSIÓ D'AIRE COMPRIMIT

15/07/2019

Segons la definició recollida pel Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a Pressió i les seves instruccions tècniques complementàries, un equip a pressió és tot element sotmès a una pressió màxima admissible superior a 0 , 5 BAR. És a dir, qualsevol dipòsit, canonada, caldera o similar que es trobi dissenyat per suportar 0,5BAR de pressió és un equip a pressió. Resumim les inspeccions d'equips a pressió regulades pel Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips a Pressió i els seus ITC.


Inspeccions periòdiques d'equips a pressió

Tots els equips a pressió s'han de sotmetre a inspeccions i proves periòdiques amb l'objectiu de garantir el manteniment, d'una banda, de les condicions tècniques d'aquest i, d'altra banda, les condicions de seguretat que han de complir-se. Aquestes inspeccions periòdiques han de ser realitzades per empreses instal·ladores EIP 1 o 2, per un organisme de control autoritzat, pel fabricant o per l'usuari.

Aquests equips a pressió es classifiquen atenent a les categories indicades en l'article 9 del RD 769/1999 (BOE 31-5-1999) que transposa la directiva 97/23 / CE sobre equips a pressió, obtenint les següents categories:

  • Equips de Pg x V menor de 50 no es registren ni es controlen.
  • Categoria I equips de Pg x V major de 50 i menor de 200.
  • Categoria II equips de Pg x V major de 200 i menor de 1000.
  • Categoria III equips de Pg x V major de 1000 i menor de 3000.
  • Categoria IV equips de Pg x V major de 3000.

A continuació, presentem unes taules de categorització on podrà comprovar quan realitzar les inspeccions periòdiques dels diferents equips a pressió explicant, posteriorment, en què consisteixen els diferents nivells de les mateixes.

Inspeccions periòdiques per a recipients d'aire comprimit

  Categoria I i II Categoria III i IV
NIVELL A Cada 4 anys EIP / OCA Cada 3 anys EIP - 1 o 2
NIVELL B Cada 8 anys EIP - 1 o 2 Cada 6 anys OCA
NIVELL C no obligatòria   Cada 12 anys OCAInspeccions periòdiques per a canonades d'aire comprimit

  Categoria I i II Categoria III i IV
NIVELL B Cada 12 anys EIP / OCA Cada 6 anys OCA
NIVELL C no obligatòries no obligatòries


Tipus d'inspeccions

Les inspeccions a realitzar en els equips a pressió segons aquest Reial Decret es classifiquen en:

  • Nivell A Inspecció en servei: Consistirà, almenys, en una comprovació de la documentació dels equips a pressió i en una completa inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries, i no és necessari retirar l'aïllament tèrmic dels equips. Si d'aquesta inspecció resultés que hi ha motius raonables que puguin suposar un deteriorament de la instal·lació, es realitzarà a continuació una inspecció de nivell B per un organisme de control autoritzat.
  • Nivell B Inspecció fora de servei: es tracta d'una comprovació de nivell A i en una inspecció visual de totes les zones sotmeses a grans esforços ja gran corrosió, comprovació de gruixos, comprovació i prova dels accessoris de seguretat i aquells assajos no destructius que es considerin necessaris.
  • Nivell B Inspecció fora de servei: es tracta d'una comprovació de nivell A i en una inspecció visual de totes les zones sotmeses a grans esforços ja gran corrosió, comprovació de gruixos, comprovació i prova dels accessoris de seguretat i aquells assajos no destructius que es considerin necessaris.